ஈழத்துக்காதல்

என்னடா என்னடா..

மறக்க முடியலை

ஏன் அழுகின்றாய்

ஈழம் ஆழும் தலைவா

சந்திப்போமா சந்திப்போமா

எங்கும் தமிழன் எங்கேயும்

வாடி வாடி தமிழப்

மறக்க முடியவில்லை

வந்திடிச்சு வந்திடிச்சு

என்னடா என்னடா