ஈட்டி முனைகள்

முகவுரை

செம்பகமே செம்பகமே

இடிதாங்கும் மடிமீது

மின்னலிடி மழை

இம்ரான் பாண்டியன்

தலைவன் நினைவை

விடுதலையின்

இம்ரான் என்பதும்

வீரநடையோடு

உரை