சுயத்தை வென்றவன்

தமிழுக்கு அகவை

நிமிர்ந்தான் பிரபாகரன்

எழில் பெங்கும்

ஆயிரம் கோடி

சூரிய வம்சதின்

அடிமை விலங்கினை

தமிழே தமிழின்

கார்த்திகை மாதம்....

வீரம் என்ற சொல்

மலையை நிகர்த்த