தாயகவித்து

பாடும் பாடல் யாவும்

குண்டு வந்து கோயில்

வீட்டிலை நாட்டிலை

கண்ணின் மணியே

ஊரான ஊர் இழந்தோம்

பாரினில் தமிழன்

விடுதலைத் தோட்டத்தில்

நிலவென்று உனையன்று

விழி நீரைத் துடைத்து

சூரியக் கதிர்