பொங்கு தமிழ் 2008

உலகத் தாயே

தமிழா தமிழா

பொங்கி எழுந்திடு

கொட்டு முரசே

பொங்கு தமிழராய்

பொங்கு தமிழே

எங்கெங்கும் எம்

இது கடைசி யுத்தம்

சுடர்களை அள்ளி

பொங்குதமிழ் எங்கள்

பொங்கட்டும் பொங்கட்டும்

எழுகவே தமிழா

தமிழா தமிழா ஈழத்