எங்கள் விழி

உலகத்தில் மாவீரன்

கரிகாலன் ஆட்சி

காலம் எடுத்த முடிவு

வீரமே பிரபா

பிரபாகரன் ஒரு கதிர்

தலைவரே தலைவரே

போர் போர் ஈழப்

மனத்தில் உறுதி

ஈழத்தின் சொத்தான

போடதீங்க மாமி

ஈழத்தின் பிதாமகன்