ஊர்போகும் மேகங்கள்

பிரபாகரன் போகும்

எத்தனை நூறு

உலகத் தமிழர்

எல்லை இல்லா துயர்

இந்த அமைதி

குருதி எழுதும்

இதய பூமியே

முலை தந்த

இது காலை விடி

மேலே போகும்

உரை