உரிமைக்குரல்

முன் உரை

தமிழா தமிழா

எழும் எங்கள் தேசத்தின்

செய் அல்லது செத்து

எத்தனை காலம்

தாயாக மண்ணில்

தடைகளை உடைப்போம்

கூடுவோம் கூடுவோம்

இரவணன் ஆண்ட