தலைவா ஆணை கொடு

தலைவா ஆணை

அள்ளி அள்ளி கொடுங்கோ

உலகம் வியக்கும்

ஊரில் நல்ல

வெளிநாட்டில் வாழும்

கடல்தானே எங்கள்

குளிர்ந்த நிலவுகள்

பிரபாகரன் காலம்

வெள்ளை கடற்கரை

பிறந்தது இங்கல்ல

சுதந்திரம் இல்லா

கன்னித் தமிழ் ஈழம்