வன்னிக்காட்டு வசம்

வன்னிக்காட்டு

நினைவிடத்தில்

பிரபாகரன் எங்கள்

நெஞ்சோடு சலனம

மாவீரரே

அச்சம் இல்லை அச்சம்

வல்வெட்டித்துறையில்

உணர்வோடு எழுந்தி

எங்கள் தேசம் எரிகிறது

தாயின் மணிக்கொடி

உளர்கின்ற பொழுதொன்று

வீரவேங்கை மண்ணில்

விடுதலை நெருப்பே