எங்களின் கடல்

முகவுரை

இது கடற்புலிப்படை

முகிலை எடுத்து

தமழீழக் கடலிலே

சிங்களப்படையே

மீன்வாடிச் சந்தையிலே

மனிதச் சுனாமி

நாம் நீரிலும்

ஜலசா ஜலசா

எங்கள் கடல்

நெஞ்சை நிமிர்த்தி

ஈழக்கடலோரம்

உலக மனித

பின் உரை