இருப்பாய் தமிழா நெருப்பாய்

தமிழா நீ பேசுவது

சூடு சொரனை

கைதட்டத் தானா உன்கை

நாங்கள் தமிழ் மாணவர்கள்

எத்தனை பெரிய மனம்

இருப்பாய் தமிழா நெருப்பாய்

பூட்டிய கதவு திறக்கப்பட்டது

நூலைப்படி சங்கத்தமிழ்

செந்தமிழை செந்தமிழர்

பிரபாகரன் நினைத்தது