விடுதலை நெருப்புகள்

உரை

தமிழே வாழ்க தமிழ்

பெளர்ணமியே

அழகென்ற சொல்லுக்குள்

களமதிலே உயிர்

எல்லையிலிருந்து

வீரப்படை வெகு

குழிகளிலிருந்து நாங்கள்

உப்புச் சுவை போட்ட

விடுதலை காண

பின் உரை

தனி இசை