புதிய காற்று

அறிமுக உரை

விண்மீதினில் ஒளிர்

புதிதாய் பாடிடும்

உயிரினில் எழுதும்

கடலின் அலையில்

கண்களின் ஓரம்

புரட்சியைப் படைக்

பாடும் அலையே

அலைதாவி

பாசமானவன் என்

பின்னுரை