சிறகு விரித்த புலிகள்

முகவுரை

நாங்கள்

என்னடா

இதோ புலிகள்

வல்வெட்டித்துறை

வானத்தில்

வான்வெளி

போருக்கு

வான்படை