எல்லாளன் பெயர் சொல்லி

அறிமுக உரை

அள்ளித்தின்று

யுத்தத் தாயே

ஆட்குட்டி

அட சின்னராசா

அனுராதபுரத்திலே உயிர்

அனுராதபுரத்திலே

மின்னலிலே

வானத்திலேறி

சிங்கள வான்படை

நெருப்பு மூண்டு