தமிழ் நாதத்தில் தமிழீழ கானங்கள்

ஆழகடலெங்கும்

வெள்ளிநிலா விளகே

கண்ணீரில் காவியங்கள்

ஆப்பு சாமி பெத்தெடு

நிலவற்ற வானத்தில்

நடந்து வந்த பாதைதன்

முந்தி எங்கள்

வீரன் மண்ணில் புதை

தீயினில் எரியாத தீபங்களே

அடைக்களம் தந்த

குஞ்சு மொழி

தமிழரின் தாகம்