விடியலைத்தேடும் பறவைகள்.

விடுதலை

தமிழ் மானம்

தவித்த தமிழ்

இது ஒரு புதுவித

தன்னுடலை மண்

களதில் நிற்கும்

காவிய கானங்கள்

வேங்கைகளே

கல்வியும் எங்கள்

அப்புசாமிபெற்றெடுத்த