புலி மகளிர் புதைத்த புயல்

அறிமுகவுரை

தாயகம் உயிரிலும்

மாலதி தமிழ்

ஈழத்து தமிழ்கூடில்

ஈழம் வாழ

ஈழப்போர்க்களத்தில்

புலி மகள் நெய்தல்

விழி மூடினாள்

வந்ததடி பெண்ணே எனக்கு