வணக்கம் மாவீரா

முகவுரை

தாயகமே

தேசம் பார்த்த

கல்லறை தேடிப்

கூவும் வனக் குயிலே

தேசமொழி படித்தோம்

உயிரோலம் காதில்

கார்த்திகை மாதம்

வீரமொழிப் பாடல்

மாவீர மாமாவுக்கு

தமிழீழம் எங்கள்