நடுகல் பூமி

முகவுரை

வீரத்தளபதிகள்

மறக்கமுடியவில்லை

எங்கள் தேசத்தின்

ஈழக்கடலில்

நேற்றிரவு பகை

நடுகல் பூமியில்

தீப்பொறியாய்

விழிகலங்கி

வேங்கைகளின்